oxhead
Ranking WoW Since 2007
Login | Register
Search
AchIconParagons of the Klaxxi
Achievement rate: World 42659, 10m 38800, 25m 2041
Average raid gear level for achievement: 549.3 ILvl
Characters required to trigger: 4 in the same raid

Zul'jin-KR
Realm
#GuildRealmModeRaidNorm/Raw
1서버가 줄진인데 얼라를 왜 하니 (10)Zul'jin-KRnaListOct 17, 2013
05:29
2내일부터하지 뭐 (10)Zul'jin-KRnaListOct 17, 2013
11:54
3중 독 (10)Zul'jin-KRnaListOct 17, 2013
18:07
4명 장 (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
10:51
5Time discloses all thing (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
10:52
6Fall In The Love (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
14:38
7P A N D A R I A (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
17:37
7Most Wanted (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
17:37
9아침에 우유 (10)Zul'jin-KRnaListOct 18, 2013
17:49
10Join DC (10)Zul'jin-KRnaListOct 19, 2013
04:07
10언니들 말하는데 끼어드는거 어디서배웠니 (10)Zul'jin-KRnaListOct 19, 2013
04:07
12MooN TowN (10)Zul'jin-KRnaListOct 19, 2013
07:55
13Grommarsh Hellscream (10)Zul'jin-KRnaListOct 19, 2013
09:00
14처 음 처 럼 (10)Zul'jin-KRnaListOct 19, 2013
15:11
15SOULMATE (10)Zul'jin-KRnaListOct 20, 2013
03:01
16길드이름읽을쯔음 내캐스팅은완료되었다 (10)Zul'jin-KRnaListOct 21, 2013
06:14
17Omnia FinitZul'jin-KRnaListOct 21, 2013
07:15
17판타스틱 엔젤 (10)Zul'jin-KRnaListOct 21, 2013
07:15
19Infinity Crew (10)Zul'jin-KRnaListOct 21, 2013
12:33
20우리만행복하면됐지Zul'jin-KRnaListOct 21, 2013
15:35
20병 아 리 뿅 뿅 단 (10)Zul'jin-KRnaOct 21, 2013
15:35
22LOVE CAT (10)Zul'jin-KRnaListOct 22, 2013
05:57
23자유 (10)Zul'jin-KRnaListOct 22, 2013
15:17
24목금토일월화수 (10)Zul'jin-KRnaListOct 23, 2013
09:49
25보복은세제곱으로 (10)Zul'jin-KRnaListOct 23, 2013
13:04
26명문 (10)Zul'jin-KRnaListOct 23, 2013
16:26
27얼어버린 용사 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
06:51
27큰 길드가 되기보다는 좋은 길드가 되겠습니다 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
06:51
29신촌역에 예쁜여자 존나많아 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
07:53
29혼자있고싶어요나가주세요 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
07:53
31My Soulmate (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
09:42
32한국담배인삼공사 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
13:21
33내 몸에선 좋은 향기가 나 킁킁 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
17:36
34검은 도적단 (10)Zul'jin-KRnaListOct 24, 2013
19:27
35The Killing Fields (10)Zul'jin-KRnaListOct 25, 2013
16:15
36Only when i sleep (10)Zul'jin-KRnaListOct 25, 2013
19:16
36폭풍설 (10)Zul'jin-KRnaListOct 25, 2013
19:16
38Sage (10)Zul'jin-KRnaListOct 26, 2013
09:40
39하늘배 (10)Zul'jin-KRnaListOct 26, 2013
15:58
40우리가 왜 호드인지 정모를 해보면 안다 (10)Zul'jin-KRnaListOct 26, 2013
17:22
41날새서 생각한 길드명이 이겁니다 (10)Zul'jin-KRnaListOct 26, 2013
18:57
42젓가락 (10)Zul'jin-KRnaListOct 27, 2013
12:10
43사 세 요 (10)Zul'jin-KRnaListOct 28, 2013
07:08
44계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 (10)Zul'jin-KRnaListOct 28, 2013
12:39
45그 리 움 (10)Zul'jin-KRnaListOct 28, 2013
13:41
46Eclipse (10)Zul'jin-KRnaListOct 28, 2013
13:43
47AKUTA (10)Zul'jin-KRnaListOct 29, 2013
14:37
48S M U R F S (10)Zul'jin-KRnaListOct 29, 2013
15:47
49쭈쭈 (10)Zul'jin-KRnaListOct 30, 2013
16:20
50명월관 (10)Zul'jin-KRnaListOct 31, 2013
10:22
50말리삼대큰손 (10)Zul'jin-KRnaListOct 31, 2013
10:22
52무모한도전 (10)Zul'jin-KRnaListOct 31, 2013
15:34
53구르믈 버서난 달처럼 (10)Zul'jin-KRnaListNov 1, 2013
08:15
54님이 그걸 왜 굴려요 (10)Zul'jin-KRnaListNov 1, 2013
13:02
55Sunset (10)Zul'jin-KRnaListNov 2, 2013
05:27
56투 신 (10)Zul'jin-KRnaListNov 2, 2013
10:11
57천국 (10)Zul'jin-KRnaListNov 2, 2013
17:08
58살육전문 피케이 기사단 (10)Zul'jin-KRnaListNov 4, 2013
08:11
58별다방 (10)Zul'jin-KRnaListNov 4, 2013
08:11
60Magna Carta (10)Zul'jin-KRnaListNov 4, 2013
17:42
61Elysium (10)Zul'jin-KRnaListNov 6, 2013
06:31
62spes agit mentem (10)Zul'jin-KRnaListNov 6, 2013
11:00
63주사위 유랑단 (10)Zul'jin-KRnaListNov 6, 2013
17:57
64호드영웅전설Zul'jin-KRnaListNov 7, 2013
06:37
65강태공 연합 (10)Zul'jin-KRnaListNov 7, 2013
15:22
66지금 이걸 볼 때가 아닐텐데 (10)Zul'jin-KRnaListNov 8, 2013
10:21
67You N Me (10)Zul'jin-KRnaListNov 8, 2013
13:49
68디어사이드 (10)Zul'jin-KRnaListNov 8, 2013
15:26
69BONO (10)Zul'jin-KRnaListNov 8, 2013
18:21
70The migratory bird (10)Zul'jin-KRnaListNov 8, 2013
18:47
71Temple Knight (10)Zul'jin-KRnaListNov 9, 2013
03:17
72Game of ThronesZul'jin-KRnaListNov 9, 2013
04:20
73오빠 와우 그만해 (10)Zul'jin-KRnaListNov 9, 2013
05:19
74양 조 장 (10)Zul'jin-KRnaListNov 9, 2013
09:03
75해피월드 (10)Zul'jin-KRnaListNov 9, 2013
13:32
76싸움꾼 조합 (10)Zul'jin-KRnaListNov 9, 2013
17:21
77J J Club (10)Zul'jin-KRnaListNov 10, 2013
07:49
78In The End (10)Zul'jin-KRnaListNov 10, 2013
08:01
79직장인부대 (10)Zul'jin-KRnaListNov 10, 2013
10:20
80Seven Star (10)Zul'jin-KRnaListNov 11, 2013
13:06
81team focus (10)Zul'jin-KRnaListNov 12, 2013
11:44
82공갈협박단Zul'jin-KRnaListNov 12, 2013
14:19
83The Justice (10)Zul'jin-KRnaListNov 12, 2013
15:14
84The arT (10)Zul'jin-KRnaListNov 13, 2013
13:13
85미친토끼 (10)Zul'jin-KRnaListNov 13, 2013
14:33
86굿모닝키스에 눈떠보니 골룸Zul'jin-KRnaListNov 15, 2013
06:07
87천신 (10)Zul'jin-KRnaNov 15, 2013
06:46
88어그로 (10)Zul'jin-KRnaListNov 15, 2013
17:12
89신 여명회Zul'jin-KRnaListNov 16, 2013
15:02
90유 단 자 (10)Zul'jin-KRnaListNov 17, 2013
07:47
91The ReaL (10)Zul'jin-KRnaListNov 17, 2013
08:52
92New Face Club (10)Zul'jin-KRnaListNov 17, 2013
12:25
93No reason (10)Zul'jin-KRnaListNov 18, 2013
15:02
94놈리건피난민 (10)Zul'jin-KRnaListNov 19, 2013
16:46
95대족장의 후예 (10)Zul'jin-KRnaListNov 20, 2013
07:11
96노땅연합 (10)Zul'jin-KRnaListNov 21, 2013
09:17
97원 피 스 (10)Zul'jin-KRnaListNov 25, 2013
11:09
97Angel Of The Heaven (10)Zul'jin-KRnaListNov 25, 2013
11:09
97BBQ (10)Zul'jin-KRnaListNov 25, 2013
11:09
100비키클럽 (10)Zul'jin-KRnaListNov 25, 2013
17:15
101망 나 뉘 (10)Zul'jin-KRnaListNov 26, 2013
05:33
102오렌지 팩토리 (10)Zul'jin-KRnaListNov 26, 2013
09:57
103조 니 쎈 (10)Zul'jin-KRnaListNov 28, 2013
06:37
104Whiski (10)Zul'jin-KRnaListNov 28, 2013
14:27
105참이슬뻘건거 (10)Zul'jin-KRnaListNov 30, 2013
08:40
106The Eternity (10)Zul'jin-KRnaDec 2, 2013
13:59
107내돈은 내돈 니돈도 내돈 (10)Zul'jin-KRnaListDec 2, 2013
14:25
108Cmilre (10)Zul'jin-KRnaListDec 2, 2013
15:01
109훼인즈 (10)Zul'jin-KRnaListDec 3, 2013
07:05
110Le Petit Prince (10)Zul'jin-KRnaListDec 3, 2013
10:53
111너도 여자친구가 없다면 날 죽이지는 않겠지 (10)Zul'jin-KRnaListDec 3, 2013
14:47
112검 은 호 드 (10)Zul'jin-KRnaListDec 4, 2013
10:23
113트롤 신발좀 신어주세요Zul'jin-KRnaListDec 6, 2013
04:52
114한때 길드 (10)Zul'jin-KRnaListDec 6, 2013
13:11
115살육전문 피케이기사단 (10)Zul'jin-KRnaListDec 8, 2013
04:38
116Dragon Hunter (10)Zul'jin-KRnaListDec 8, 2013
12:57
117형이애정있어서패는거다 (10)Zul'jin-KRnaListDec 8, 2013
16:22
118Electronic Gangster (10)Zul'jin-KRnaListDec 10, 2013
10:35
119Analyazum (10)Zul'jin-KRnaListDec 13, 2013
05:45
120사랑과 전쟁 (10)Zul'jin-KRnaListDec 13, 2013
07:17
121네이시아 (10)Zul'jin-KRnaListDec 13, 2013
07:31
122닌자후서버이전 (10)Zul'jin-KRnaListDec 13, 2013
15:32
123그물에걸리지않는바람처럼 (10)Zul'jin-KRnaListDec 14, 2013
15:57
124프리메이슨Zul'jin-KRnaListDec 14, 2013
17:24
125Red Ocean (10)Zul'jin-KRnaListDec 15, 2013
11:15
126YeahZul'jin-KRnaListDec 16, 2013
05:44
127몬스터 주식회사 (10)Zul'jin-KRnaListDec 16, 2013
12:11
128안 알 랴 쥼Zul'jin-KRnaListDec 16, 2013
13:54
129도쿄핫 다이스키Zul'jin-KRnaListDec 17, 2013
05:57
130행복한 나무 (10)Zul'jin-KRnaListDec 18, 2013
06:19
131호드파괴자 (10)Zul'jin-KRnaListDec 18, 2013
12:43
132JaribiuM (10)Zul'jin-KRnaListDec 19, 2013
05:00
133BM if only (10)Zul'jin-KRnaListDec 20, 2013
16:33
134LunaSol (10)Zul'jin-KRnaListDec 22, 2013
06:11
135가입시 영구 귀속Zul'jin-KRnaListDec 22, 2013
06:41
136호구 왔능가 (10)Zul'jin-KRnaListDec 22, 2013
11:41
137폭풍우치는밤에Zul'jin-KRnaListDec 22, 2013
14:54
138죄 송 (10)Zul'jin-KRnaListDec 23, 2013
13:39
139무한질주 (10)Zul'jin-KRnaListDec 24, 2013
04:03
140파도처럼산다 (10)Zul'jin-KRnaListDec 24, 2013
15:23
141애인이 필요해 (10)Zul'jin-KRnaListDec 24, 2013
18:34
142NEW (10)Zul'jin-KRnaListDec 25, 2013
14:38
143FRF (10)Zul'jin-KRnaListDec 26, 2013
09:16
144MIDASZul'jin-KRnaListDec 26, 2013
11:07
144시간은 금이라네 친구 (10)Zul'jin-KRnaListDec 26, 2013
11:07
146말리고스 어둠의 자슥들 (10)Zul'jin-KRnaDec 26, 2013
12:47
147달라란 정원 (10)Zul'jin-KRnaListDec 26, 2013
16:23
148라온하제 (10)Zul'jin-KRnaListDec 29, 2013
09:58
149곧휴가철 (10)Zul'jin-KRnaListDec 29, 2013
11:56
150A K IZul'jin-KRnaListDec 29, 2013
14:34
151T w i t c hZul'jin-KRnaListDec 30, 2013
12:20
152꽃잠 (10)Zul'jin-KRnaListDec 30, 2013
13:18
153물 망 초 (10)Zul'jin-KRnaListDec 30, 2013
19:56
154Hommage (10)Zul'jin-KRnaListDec 31, 2013
09:39
155to the worlds end (10)Zul'jin-KRnaListJan 2, 2014
15:29
156마루미르Zul'jin-KRnaListJan 4, 2014
06:24
157패 기 (10)Zul'jin-KRnaListJan 4, 2014
14:16
158오 늘 부 터 우 리 는 (10)Zul'jin-KRnaListJan 4, 2014
16:28
159와우라고 쓰고 인생이라 읽지요 (10)Zul'jin-KRnaListJan 5, 2014
12:56
160달라란 요술상점 (10)Zul'jin-KRnaListJan 7, 2014
13:37
161어젯밤에 우리아빠가 다정하신 모습으로 돌진Zul'jin-KRnaListJan 8, 2014
08:25
162검은 기사단Zul'jin-KRnaListJan 9, 2014
08:52
163슈퍼내츄럴 (10)Zul'jin-KRnaListJan 11, 2014
13:45
164C a f e (10)Zul'jin-KRnaListJan 12, 2014
13:43
165현실의 스트레스를 너한테 풀게 만들지 말아줘 (10)Zul'jin-KRnaListJan 13, 2014
06:08
166GLory Of HorDe (10)Zul'jin-KRnaListJan 16, 2014
09:45
167보 스 (10)Zul'jin-KRnaListJan 17, 2014
11:53
168금형Zul'jin-KRnaListJan 17, 2014
16:50
169Triumph or Agony (10)Zul'jin-KRnaListJan 17, 2014
22:24
170K A R A S (10)Zul'jin-KRnaListJan 18, 2014
05:10
171강남라인 (10)Zul'jin-KRnaListJan 18, 2014
13:47
172미소 (10)Zul'jin-KRnaListJan 19, 2014
05:52
173Attack (10)Zul'jin-KRnaListJan 22, 2014
07:53
174Man of Honor (10)Zul'jin-KRnaListJan 22, 2014
13:04
175봄비 (10)Zul'jin-KRnaListJan 23, 2014
09:29
176THE MAD DOGS (10)Zul'jin-KRnaListJan 23, 2014
12:06
177V e n g e a n c E (10)Zul'jin-KRnaListJan 25, 2014
10:21
178잔돈은 됐어요 아저씨 오늘은 기분이 좋거든요 (10)Zul'jin-KRnaListJan 25, 2014
18:19
179마치 벚꽃처럼Zul'jin-KRnaListJan 26, 2014
07:18
180그냥 호드할껄 그랬지 (10)Zul'jin-KRnaListJan 27, 2014
07:28
181풋풋한 풋맨 (10)Zul'jin-KRnaListJan 29, 2014
16:45
182Horde Orchestra (10)Zul'jin-KRnaListFeb 2, 2014
11:03
183키낮은꿈 모듬방 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 3, 2014
14:08
184UnidusZul'jin-KRnaListFeb 3, 2014
15:56
184도 원 결 의 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 3, 2014
15:56
186전설의전설 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 5, 2014
04:07
187하 이 엔 드 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 6, 2014
13:18
188DragonSlayersZul'jin-KRnaListFeb 7, 2014
09:15
189호드전문대Zul'jin-KRnaListFeb 8, 2014
07:15
190Wind of Evergreen (10)Zul'jin-KRnaListFeb 9, 2014
02:48
191와망 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 9, 2014
08:09
192Shilla Company (10)Zul'jin-KRnaListFeb 10, 2014
10:25
193The ShadoW (10)Zul'jin-KRnaListFeb 12, 2014
13:48
194천 공 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 13, 2014
14:53
195잇 힝Zul'jin-KRnaListFeb 15, 2014
15:47
196옷깃만 스쳐도 인연 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 17, 2014
05:42
197W I N (10)Zul'jin-KRnaListFeb 18, 2014
15:13
198저 동아리는 해로운 동아리다 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 18, 2014
15:29
199형이헤딩부터하라고한건개념부터탑재하란거다Zul'jin-KRnaListFeb 19, 2014
04:48
200두번째 에피소드 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 20, 2014
16:59
201대추나무수표걸렸네 (10)Zul'jin-KRnaFeb 21, 2014
16:17
202엉덩이탱탱단 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 22, 2014
09:08
203오 아 시 스 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 22, 2014
09:14
204헤네시스 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 22, 2014
17:01
205Bliss Heaven (10)Zul'jin-KRnaListFeb 23, 2014
06:11
206Solution (10)Zul'jin-KRnaListFeb 24, 2014
13:54
207LoveHolics (10)Zul'jin-KRnaListFeb 25, 2014
07:04
208개돼지Zul'jin-KRnaListFeb 25, 2014
11:39
209빛 의 기 사 단 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 26, 2014
12:58
210그대의 여정에 항상 별빛이 가득하기를 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 27, 2014
07:43
211새벽에 마시는 소주와 맥주는 제로칼로리Zul'jin-KRnaListFeb 27, 2014
16:57
211귀요미 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 27, 2014
16:57
213여 신 클 럽 (10)Zul'jin-KRnaListFeb 28, 2014
00:21
214알카이드 (10)Zul'jin-KRnaListMar 5, 2014
16:43
215차재와노예들Zul'jin-KRnaListMar 6, 2014
07:53
216Absolutny Mir (10)Zul'jin-KRnaListMar 6, 2014
14:01
216솔니아와 악당들 (10)Zul'jin-KRnaListMar 6, 2014
14:01
218신세계마트요리교실Zul'jin-KRnaListMar 7, 2014
12:47
219당근 달고 지팡이 (10)Zul'jin-KRnaListMar 7, 2014
17:21
220The AthenaZul'jin-KRnaMar 8, 2014
14:01
221비밀척살대Zul'jin-KRnaListMar 10, 2014
16:03
222널위한질주 (10)Zul'jin-KRnaListMar 14, 2014
10:48
223SEASONIZul'jin-KRnaListMar 14, 2014
18:31
224Saepe PeccamussZul'jin-KRnaListMar 15, 2014
01:57
225NEPHELIMZul'jin-KRnaListMar 15, 2014
08:56
226아벤타도르Zul'jin-KRnaListMar 16, 2014
12:14
227얼라병쉰Zul'jin-KRnaListMar 22, 2014
14:43
228Rotten Apple of GulDan (10)Zul'jin-KRnaListMar 25, 2014
03:02
229하나를 위한 호드 (10)Zul'jin-KRnaListMar 25, 2014
03:52
230그리핀조련사는 남겨줄게요Zul'jin-KRnaListMar 25, 2014
11:48
231얼라 그게뭔가요 먹는건가요Zul'jin-KRnaListMar 25, 2014
13:24
232Golden GenerationZul'jin-KRnaListMar 30, 2014
15:09
233네 무덤에 침을 뱉으마 (10)Zul'jin-KRnaListMar 31, 2014
10:38
234허브길 따라 도착한 예쁜 집 (10)Zul'jin-KRnaListApr 2, 2014
08:02
235불타는 육메단Zul'jin-KRnaListApr 3, 2014
16:16
236AvengerSZul'jin-KRnaListApr 5, 2014
17:57
237끄 릉 베 이Zul'jin-KRnaListApr 6, 2014
15:54
238부모는욕해도나는욕하지마라Zul'jin-KRnaListApr 7, 2014
08:38
239낭만Zul'jin-KRnaListApr 11, 2014
10:16
240로 얄 멤 버 스 (10)Zul'jin-KRnaListApr 14, 2014
09:07
241Soul To All Rapture (10)Zul'jin-KRnaListApr 17, 2014
13:50
242안되면 대기하라 (10)Zul'jin-KRnaListApr 19, 2014
16:04
243Super StarZul'jin-KRnaListApr 19, 2014
17:16
244X e n o c i d E (10)Zul'jin-KRnaListApr 19, 2014
17:57
245Vampire Weekend (10)Zul'jin-KRnaListApr 26, 2014
08:40
246쓰랄로맨스Zul'jin-KRnaListMay 6, 2014
08:32
247Imperial GuardZul'jin-KRnaListMay 20, 2014
05:25
248T O M A T O (10)Zul'jin-KRnaListMay 24, 2014
17:13
249혼수상태 흥신소Zul'jin-KRnaListMay 30, 2014
06:28
250GARONA HNZul'jin-KRnaListJun 7, 2014
05:58
251호이가계속되면둘리인줄알아Zul'jin-KRnaListJun 10, 2014
12:09
252빚쟁이 조합 (10)Zul'jin-KRnaListJun 13, 2014
17:05
253블랙골Zul'jin-KRnaListJun 14, 2014
09:18
254감자 캐러 간 년이 등에 흙은 왜 묻어Zul'jin-KRnaListJun 14, 2014
17:11
255질주본능Zul'jin-KRnaListJun 19, 2014
03:47
256좋 은 인 연Zul'jin-KRnaListJul 2, 2014
11:28
257난 닝 구Zul'jin-KRnaListJul 8, 2014
16:56
258형은 게이지만 널 건들진 않아 진짜야 이리와Zul'jin-KRnaListJul 10, 2014
06:52
259Team PassionZul'jin-KRnaListJul 12, 2014
19:02
260벌금걷기 시작하면 우리도 즐거운공격대 (10)Zul'jin-KRnaListJul 20, 2014
14:30
261대전 동구 청년회Zul'jin-KRnaListJul 21, 2014
07:04
262시간여행Zul'jin-KRnaListAug 4, 2014
09:00
263너와 함께 (10)Zul'jin-KRnaListAug 5, 2014
13:29
264D E C O YZul'jin-KRnaListAug 15, 2014
08:30
265LOTTO PLZZul'jin-KRnaListAug 16, 2014
13:42
266The JokerZul'jin-KRnaListAug 21, 2014
14:57
267slow jam (10)Zul'jin-KRnaListAug 23, 2014
18:36
268PureZul'jin-KRnaListAug 25, 2014
13:46
269듣보잡Zul'jin-KRnaListAug 29, 2014
16:45
270그장비에잠이오냐Zul'jin-KRnaListSep 4, 2014
12:46
271Team ACEZul'jin-KRnaListSep 9, 2014
19:00
272조난 얼라 썰며 추억을 만드는 사람들Zul'jin-KRnaListSep 10, 2014
15:48Popular Raiding and PvP Talents
Popular Raiding and PvP Glyphs
Popular Raiding and PvP Specs
Loot Rank for BiS Gear, Gemming, Reforging

Latest News (all news)
Hiding Alts
Exciting Times Ahead for GuildOx!
GuildOx Has a New Owner
Warlords of Draenor Announced
Farewell GuildOx Fans


Premium Guilds Recruiting
Livin Large
Sargeras-US
T16H 13/14
Khaos
Silvermoon-US
T16H 9/14
Apocàlyptica
Illidan-US
T16 14/14
Metric
Area 52-US
T16H 9/14
Zen
Nagrand-US
T16H 11/14
Death Penalty
Mal'Ganis-US
T16 14/14
RA
Alleria-EU
T16H 11/14
Lawless Era
Magtheridon-EU
T16H 13/14
Ten Angry Nerds
Kel'Thuzad-US
T16H 13/14
Cobra Kai
Defias Brotherhood-EU
T16H 5/14

WoW Guild Stats
Live Guilds351867
Ranked Raiding Guilds45553
Active Raiding Guilds16503

Featured Articles
GuildOx Ranks Achievements and Titles
GuildOx Adds Popular Glyphs
GuildOx Debuts Spec Tracking
GuildOx Adds Alt Detection
Blizzard's Top WoW Fansites feat. GuildOx
Top Ten WoW Security Steps

© Copyright GuildOx 2013 | Privacy